Osmanlı Dönemi Berat

2.DERECE MECİDİ NİŞAN BERATI Tuğra:Abdülhamid bin Abdülmecid
Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sâmî-i mekân-ı sultanî ve tuğra-yı garrâ-yı cihânsitâni hakânî hükmü oldur ki: Mütehayyızan bir hal Devlet-i Aliyyeleri Hazine-i Celile-i Mâliyem evrâk müdiri iftihârü’l aʽlâ ve’laʽzâm mütecmiʽ-i cemi’ü’l ve’l mefâhim Sadık Bey dame ulvihunün muttasıf olduğu dirayet ve mezîdi ehliyet muktezasınca vazife-i me’mûriyetini hüsn-i îfâ husûsunda ibrâz eylediği mesâʽi-i makbule ve me’ser-i memdûha-i re’viyet-mendâneden dolayı sezâvâr-ı teattufât-ı seniyye-i şahânem olduğuna binâen bi’l-istizân şeref riz-i sünûh ve sudur olan irade-i seniyye-i mülükânem mûcîb-i âlîsi üzere kendüsine Mecidi nişan-ı zişânının tebriken ikinci rütbesinden bir kıtʽası inayet ve ihsan kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlîşânım ısdâr olundu.Hurrire fi’l-yevmi’s-sadis min şehrî Cemaziyelevvel li sene sebʽa aşere ve selase miete ve elf(1317) 1900
Be Makam-ı Konstantiniyye
El mahrûsa