Osmanlı Dönemi Berat

2.DERECE ŞEVKAT NİŞAN BERATI Tuğra. 2. Abdülhamid Han Bin Abdülmecid Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sâmî-i mekân-ı sultanî ve tuğra-yı garrâ-yı cihânsitâni hakânî hükmü oldur ki: Mîr-i mirân-ı kiramdan emir-i ümera-i ikram Doktor Düzing Paşa zidet- mealiyenin zevcesi ittisak eylediği evsâk-ı mergûbeden nâşî sezâvâr atıfet seniyye-i şahânem olduğuna binaen şeref efzâ-yı sunûh ve sudûr olan irâde-i seniyye-i padişâhanem mûcib-i âlîsi üzere mûmâ ileyhâya şefkat nişan-ı hümayunun ikinci rütbesinden bir kıtʽası ihsân kılınmış olduğunu mutazammın işbu berât-ı âlişânım ısdâr olundu.Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşere min şehri Zilkaʽde-i şerife sene tisʽa aşere ve selase mie ve elf (1309) 1892